Vedtægter for Gladsaxe Tennis og Padel Klub (GTK)

Kapitel 1

Organisation

§ 1 Klubbens navn er Gladsaxe Tennis og Padel Klub, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg. Klubben er stiftet 7. Oktober 1981.

§ 2 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke tennis og padel.

§ 3 Klubbens formål opnås gennem træning, deltagelse i stævner, turneringer, socialt samvær og aktiviteter.

§ 4 Enhver kan blive medlem af GTK, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bestyrelsen kan midlertidigt standse tilgangen til klubben, hvis medlemstallet efter bestyrelsens skøn bliver for stort.

Stk. 3 Indmeldelse skal ske igennem klubbens digitale medlemsløsning.

§ 5 Benyttelse af baner og anlæg sker i henhold til det af bestyrelsen udarbejdede spille og banereglement, der findes beskrevet på hjemmesiden.

§ 6 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, jf. § 7.

Stk. 2 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, jf. § 10 – § 11.

Kapitel 2

Generalforsamlingen

§ 7 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal finde sted i det første kvartal af året.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne og offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for den kommende sæson
 6. Valg af formand (kun i ulige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10, stk. 2
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes til alle medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før generalforsamlingen
 11. Eventuelt

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afgør – medmindre vedtægterne foreskriver andet – ved simpelt stemmeflertal de forslag, der efter dagsordenen bliver forelagt.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ved force majeure beslutte, at generalforsamlingen afvikles digitalt, når fysisk afholdelse ikke forsvarligt kan gennemføres, forudsat at medlemmerne har mulighed for at følge generalforsamlingen, afgive stemme og tage ordet via elektroniske medier.

§ 8 Hvis dirigenten eller 25 pct. af de fremmødte medlemmer ønsker hemmelig skriftlig afstemning, skal en sådan finde sted.

Stk. 2 Personsager behandles som udgangspunkt via hemmelig afstemning.

Stk. 3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med mindst 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1⁄4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Samtidig med forlangendet sendes oplysninger om formålet med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse samt dagsordensforslag.

Kapitel 3

Bestyrelsen

§ 10 Bestyrelsen har den daglige ledelse og er ansvarlig for sine handlinger over for generalforsamlingen. Bestyrelsen indkasserer alle forfaldne indtægter og afholder de med klubbens drift forbundne udgifter. Til bestridelse af disse kan der i fornødent omfang optages kontantlån med generalforsamlingens tilslutning.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der hver vælges for en 2 årig periode Formanden vælges separat, mens de resterende medlemmer vælges ved et samlet valg på generalforsamlingen. Det skal tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg, således at ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg på den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Valg af suppleant er ønskeligt men ikke opsættende for nedsættelsen af bestyrelsen.

Stk. 3 Med undtagelse af formanden, der vælges separat, konstituerer bestyrelsen sig selv og fordeler udvalgsposter, kasserer, sekretær samt øvrige arbejdsopgaver.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg der arbejder med elementer til understøttelse af GTK’s formål jf. § 12

Stk. 5 Kassereren fører regnskab over klubbens midler. Et bestyrelsesmedlem kan når som helst forlange, at kassereren fremlægger regnskabet for bestyrelsen. En fra bestyrelsen fører medlemslister. Der føres referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 6 Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den antage lønnet medhjælp.

Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe til udførelse af særlige opgaver.’

§11 Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der skal være minimum halvdelen af bestyrelsen til stede for at være beslutningsdygtig. Beslutninger vedtages via simpelt flertal blandt de fremmødte.

Kapitel 4

Udvalg

§ 12 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg der, under reference til bestyrelsen, arbejder med elementer til understøttelse af GTK’s formål herunder:

 • Banepleje og vedligehold.
 • Ungdom – fællesaktiviteter, træning og turneringer for ungdomsspillere.
 • Sociale aktiviteter for medlemmer.
 • Senior træning – træning for senior.
 • Senior turneringer – deltagelse i klubturneringer.
 • Klubmesterskabsturnering – afvikling af årlig klubmesterskabsturnering.
 • Padel – fællesaktiviteter, træning og turneringer for padelspillere.

Stk. 2 Alle udvalg skal inkludere en repræsentant fra bestyrelsen, mens øvrige udvalgspladser kan varetages af ikke bestyrelsesvalgte medlemmer af klubben.

Stk. 3 Udvalgene konstitueres årligt efter den ordinære generalforsamling af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid udpege en anden udvalgsformand, hvis bestyrelsen vurderer, at dette vil være formålstjenligt for klubben.

Stk. 4 Medlemssammensætningen af udvalget besluttes af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra udvalgsformanden.

Stk. 5 Det tilstræbes, at et udvalg består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.

Stk. 6 Udvalgene kan i forbindelse med afholdelse af hjemmekampe, holdtræning og afvikling af turneringer på klubbens baner suspendere medlemmernes ret til at benytte disse. Dog skal der i videst muligt omfang gives meddelelse herom ved elektronisk kommunikation til medlemmerne.

Kapitel 5

Regnskab og revision

§ 13 Kassereren udarbejder klubbens driftsregnskab og status, samt i samarbejde med bestyrelsen budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2 Årsregnskabet revideres af revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 3 Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening, af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af kassereren i forening med andet medlem af bestyrelsen.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser

§ 14 Bestyrelsesmedlemmer, er fritaget for kontingent.

§ 15 Bestyrelsen kan udpege et medlem, som har udmærket sig og bidraget ekstraordinært meget til klubben, til æresmedlem. Æresmedlemmer er fritaget for medlemskontingent.

§ 16 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere/suspendere et medlem af klubben hvis 3/4 af bestyrelsen stemmer for dette. Ved eksklusionen kan vedkommende medlem dog forlange, at afgørelsen snarest forelægges på en – eventuel ekstraordinær – generalforsamling, hvor det kræves, at 3⁄4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for eksklusionen.

§ 17 Til vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder tilføjelser til vedtægterne, kræves, at mindst 2⁄3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den pågældende ændring. Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgå, at der er stillet forslag om vedtægtsændringer, og vedtægtsændringerne skal fremsendes til alle medlemmer – og offentliggøres på klubbens hjemmeside – sammen med indkaldelsen.

§ 18 Bestemmelse om klubbens ophør eller ændringer af dens formål kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst 3⁄4 af klubben stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og da kun såfremt 3⁄4 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er ikke mindst 3⁄4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede, men stemmer 3⁄4 af de fremmødte medlemmer for, da afholdes en ny (ekstra)ordinær generalforsamling, hvor bestemmelse om klubbens ophør eller ændringer af dens formål da kan tages med 3⁄4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer uanset antal fremmødte medlemmer.

§ 19 Såfremt klubben opløses, realiseres dens aktiver til dækning af eventuel gæld. I øvrigt skænkes eventuelle aktiver til et af generalforsamlingen godkendt idrætsformål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. oktober 1981.

Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. oktober 1983, den 10. februar 1987, den 6. februar 1988, den 9. januar 1990, den 31. januar 1995, den 20.11.2018, den 19.11.2019, den 03.06.2021, den 29.11.2021 og den 09.03.2023.

Ligeledes er der vedtaget ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 08.05.2001, den 07.01.2015 og 11.01.2022.

Tidligere vedtægter

De tidligere vedtægter gældende frem til generalforsamlingen 9. marts 2023 kan stadig ses ved at følge dette link.