Vedtægter for Gladsaxe Tennis og Padel Klub (GTK) - januar 2022

Kapitel 1

Organisation

§ 1 Klubbens navn er Gladsaxe Tennis og Padel Klub, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.
Klubben er stiftet 7. oktober 1981.

§ 2 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke tennis og padel.

§ 3 Klubbens formål opnås gennem træning, deltagelse i stævner, turneringer, socialt samvær og aktiviteter.

§ 4 Enhver kan blive medlem af GTK, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bestyrelsen kan midlertidigt standse tilgangen til klubben, hvis medlemstallet efter bestyrelsens skøn bliver for stort.

Stk. 3 Indmeldelse skal ske igennem klubbens digitale medlemsløsning.

§ 5 Benyttelse af baner og anlæg sker i henhold til det af bestyrelsen udarbejdede spille og banereglement, der findes beskrevet på hjemmesiden.

§ 6 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, jf. § 7.

Stk. 2 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, jf. § 10- § 11.

Stk. 3 Seniorudvalget varetager opgaver omkring fællesaktiviteter, træning og turneringer for klubbens seniorer, jf. § 12 – § 13.

Stk. 4 Ungdomsudvalget varetager opgaver omkring fællesaktiviteter, træning og turneringer for ungdomsspillere, jf. § 14.

Stk. 5 Padeludvalget varetager opgaver omkring fællesaktiviteter, træning og turneringer for padelspillere, jf. § 15.

Kapitel 2

Generalforsamling

§ 7 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal finde sted i det første kvartal af året, gældende fra 2023.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne og offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Dagsordenen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse
 4. Valg af formand (kun i ulige år)
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10, stk. 2
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen
 7. Valg af seniorudvalgsformand
 8. Valg af 3 seniorudvalgsmedlemmer
 9. Valg af ungdomsudvalgsformand
 10. Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer
 11. Valg af 2 padeludvalgsmedlemmer
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Fastlæggelse af kontingent og indskud for den kommende sæson
 14. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse)
 15. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der efter dagsordenen bliver forelagt, jf. § 19, 20 og 21.

Stk 4. Bestyrelsen kan ved force majeure beslutte, at generalforsamlingen afvikles digitalt, når fysisk afholdelse ikke er mulig, forudsat at medlemmerne har mulighed for at følge generalforsamlingen, afgive stemme og tage ordet via elektroniske medier.

§ 8 Såfremt ét af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal en sådan finde sted.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle aktive medlemmer, der ikke er kontingentrestance, har stemmeret.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med mindst 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1⁄4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Samtidig med forlangendet sendes oplysninger om formålet med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse samt dagsordensforslag.

Kapitel 3

Bestyrelsen

§ 10 Bestyrelsen har den daglige ledelse og er ansvarlig for sine handlinger over for generalforsamlingen. Bestyrelsen indkasserer alle forfaldne indtægter og afholder de med klubbens drift forbundne udgifter. Til bestridelse af disse kan der i fornødent omfang optages kontantlån med generalforsamlingens tilslutning.

Stk. 2 Bestyrelsen består af ni medlemmer. Formanden, seniorudvalgsformanden og ungdomsudvalgsformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. De 2 sidstnævnte er på valg hvert år. Af de øvrige medlemmer fratræder 3 ved den ordinære generalforsamling på skift, således at valgperioden for alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er to år. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Stk. 3 Med undtagelse af formanden, seniorudvalgsformanden og ungdomsudvalgsformanden konstituerer bestyrelsen sig selv og fordeler arbejdsopgaverne. Kassereren fører regnskab over klubbens midler. Et bestyrelsesmedlem kan når som helst forlange, at kassereren fremlægger regnskabet for bestyrelsen. En fra bestyrelsen fører medlemslister. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 4 Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den antage lønnet medhjælp.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver.

§ 11 Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde hvor bestyrelsen ikke er fuldtallig, kræves mindst 4 ja-stemmer for en afgørelse.

 

Kapitel 4

Seniorudvalget

§ 12 Seniorudvalget varetager samtlige opgaver, der vedrører seniorspillere i klubben.
Herved forstås fællesspil, holdkampe, turneringer (interne/eksterne), sociale arrangementer samt planlægningen af træningen. Seniorudvalget kan ved holdenes hjemmekampe, holdtræning og afvikling af turneringer på klubbens baner suspendere medlemmernes ret til at benytte banerne. Dog skal der i videst muligt omfang gives meddelelse herom ved opslag i klublokalet.

Stk. 2 Seniorudvalget består af fire medlemmer. De vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Seniorudvalgsmedlemmer kan genvælges.
Seniorudvalgsformanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Stk. 3 Seniorudvalget fordeler arbejdsopgaverne indbyrdes. Til varetagelse af de praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af holdkampene, udpeger seniorudvalget efter holdspillernes ønske en holdkaptajn til hvert hold.

§ 13 Seniorudvalgsmøder afholdes, når det af formanden findes nødvendigt, og indkaldes da af ham med én dags varsel.

Kapitel 5

Ungdomsudvalget

§ 14 Ungdomsudvalget varetager samtlige opgaver, der vedrører ungdomspillerne i klubben. Herved forstås navnlig turneringer, træning, medlemshvervning samt planlægning af og gennemførelse af alle også ikke sportslige arrangementer.
Ungdomsudvalget kan ved holdenes hjemmekampe, holdtræning og afvikling af turneringer på klubbens baner suspendere medlemmernes ret til at benytte banerne. Dog skal der i videst muligt omfang gives meddelelse herom ved opslag i klublokalet.

Stk. 2 Ungdomsudvalget består af fire medlemmer. De vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Ungdomsudvalgsmedlemmer kan genvælges.
Ungdomsudvalgsformanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Stk. 3 Ungdomsudvalget fordeler arbejdsopgaverne indbyrdes.

Kapitel 6

Padeludvalget

§ 15 Padeludvalget varetager de opgaver, der vedrører de klubmedlemmer, der ønsker at spille padel – dvs både de GTK medlemmer, der både har et tennis -og et padelmedlemskab og dem, der kun har et padelmedlemskab.
Arbejdsopgaverne omfatter planlægning og gennemførelse af interne og eksterne turneringer, træning, medlemshvervning samt planlægning af og gennemførelse af alle også ikke sportslige arrangementer. Padeludvalget kan ved holdenes hjemmekampe, holdtræning og afvikling af turneringer på klubbens baner suspendere medlemmernes ret til at benytte banerne. Dog skal der i videst muligt omfang gives meddelelse herom ved opslag i klublokalet.

Stk. 2 Padeludvalget består af to udvalgsmedlemmer og en formand.
Udvalgsmedlemmerne vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og kan genvælges.
Formanden for padeludvalget er medlem af bestyrelsen og udnævnes af denne.

Stk. 3 Padeludvalget fordeler arbejdsopgaverne indbyrdes.

Kapitel 7

Regnskab og revision

§ 16 Kassereren udarbejder klubbens driftsregnskab og status, samt i samarbejde med bestyrelsen budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12, gældende fra 2023.

Stk. 2 Årsregnskabet revideres af revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 3 Formanden og kassereren er tegningsberettigede på klubbens vegne.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser

§ 17 Bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af udvalgene nævnt i §6, er fritaget for kontingent.

§ 18 Bestyrelsen kan udpege et medlem, som har udmærket sig og bidraget ekstraordinært meget til klubben, til æresmedlem. Æresmedlemmer er fritaget for medlemskontingent.

§ 19 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere/suspendere et medlem af klubben efter en enstemmig bestyrelsesbeslutning. Ved eksklusionen kan vedkommende medlem dog forlange, at afgørelsen snarest forelægges på en – eventuel ekstraordinær – generalforsamling, hvor det kræves, at 3⁄4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for eksklusionen. Eksklusionen af det pågældende medlem skal være optaget på dagsordenen før generalforsamlingen.

§ 20 Til varetagelse af lovændringer, herunder tilføjelser til lovene, kræves, at mindst 3⁄4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den pågældende ændring. Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgå, at der er stillet forslag om lovændringer, og lovændringerne skal fremsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen.

§ 21 Bestemmelsen om klubbens ophør eller ændringer af dens formål kan kun tages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og da kun såfremt 3⁄4 af klubbens stemmeberettigede stemmer for. Er ikke mindst 3⁄4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede, afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med 3⁄4 af de da tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 22 Såfremt klubben opløses, realiseres dens aktiver til dækning af eventuel gæld. I øvrigt skænkes eventuelle aktiver til et af generalforsamlingen godkendt idrætsformål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. oktober 1981.

Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. oktober 1983, den 10. februar 1987, den 6. februar 1988, den 9. januar 1990, den 31. januar 1995, den 20.11.2018, den 19.11.2019, den 03.06.2021 og den 29.11.2021.

Ligeledes er der vedtaget ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 08.05.2001, den 07.01.2015 og 11.01.2022.